Historia rozwoju produkcji pras mechanicznych w Polsce | VENTOR kompleksowe rozwiązania do plastycznej obróbki blachy.
26/03/19

Historia rozwoju produkcji pras mechanicznych w Polsce

Produkcja pras mechanicznych w okresie przedwojennym i w pierwszych latach powojennych odbywała się w sposób niezorganizowany i ograniczała się do produkcji pojedynczych sztuk lub małych serii na zamówienia poszczególnych odbiorców.

Często same tłocznie, posiadające park maszyn zdewastowany działaniami wojennymi, przystępowały do wykonania, koniecznych dla uruchomienia tłoczni pras o mniejszej wielkości i prostszej konstrukcji. Uzupełnienie parku maszynowego w drodze importu było trudne do zrealizowania, wobec wzmożonego zapotrzebowania na maszyny do obróbki plastycznej we wszystkich krajach dotkniętych zniszczeniami wojennymi.

Wszystkie te okoliczności postawiły w ostrej formie zagadnienie zorganizowania produkcji pras mechanicznych w kraju, a przede wszystkim przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej. Powołane do tego celu w 1948 r. Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotów ( CBKPiM ) napotykano duże trudności  w konstruowaniu maszyn do obróbki plastycznej spowodowane głównie brakiem wyspecjalizowanej  kadry konstrukcji pras mechanicznych, zamiast konieczność oparcia się na najnowszych istniejących w kraju maszyn, wytypowanych  przez wybitnych specjalistów w dziedzinie tłoczenia.

W pierwszym okresie pracy CBKPiM przy nielicznej kadrze konstruktorów opracowało dokumentacje techniczną czterech pras mimośrodowych stałych o nacisku od 6,3 do 40 T oraz dwóch pras przechylnych o naciskach 20 i 40 T. Produkcja tych pras, uruchomiła dopiero w 1951 r., Była kontynuowana do 1957 r. Ponad tysiąc wyprodukowanych pras świadczy  o przydatności ich produkcji ich konstrukcji  dla potrzeb przemysłu.

Produkcja pras mechanicznych do roku 1951

Produkcja pras mechanicznych do roku 1951 nie wykazywała tendencji rozwojowych. Dopiero wydanie w 1957 r. Uchwały Rządu PRL ustalającej asortymenty produkcyjne maszyn do obróbki plastycznej w szczególności pras mechanicznych oraz ich lokalizację w zakładach produkcyjnych, posłużyło za podstawę  do stworzenia nowej gałęzi przemysłu tych maszyn.

Pomimo trudnych warunków rozwojowych CBKPiM opracowało w latach  1950-1955 ponad pięćdziesiąt  konstrukcji maszyn do obróbki plastycznej, w tym wprowadzenie już do produkcji prasy mimośrodowe stałe i przechylone o naciskach od 6,3 do 160 T, prasy korbowe o naciskach 200 ton i 315 ton, prasę kolanową półautomatyczną o nacisku 630 T oraz urządzenie podające z taśmy.

Do końca 1958. Opracowano w CBKPiM jeszcze kilka konstrukcji pras mechanicznych i urządzeń automatycznych.

Rozwój konstrukcji pras mechanicznych spowodował konieczność przeprowadzenia szeregu prac o charakterze naukowo – badawczym, związanych z ich konstruowaniem.

Normy

Opracowano szereg norm podstawowych wielkości oraz norm dokładności pras mimośrodowych stałych i przechylnych. Opracowano również warunki techniczne, które doprowadziły w rezultacie do opanowania całkowicie nowych zagadnień odbioru pras mechanicznych.

Przeprowadzona została poważna praca dotycząca analizy operacji technologicznych na prasach mimośrodowych, która pozwoliła na określenie asortymentów pras mechanicznych dotąd w kraju nie produkowanych, jak pras korbowych dwu- i czteropunktowych o naciskach od 25 do 100 ton, pras automatycznych wielostopniowych o naciskach od 25 do 100 ton, pras automatycznych z dolnym napędem o naciskach od 16 do 63 ton, pras kuźniczych o naciskach od 630 do 1600 ton, pras kształtowania blach, buldożerów i innych.

Dzięki uruchomieniu przy CBKPiM warsztatu doświadczalnego i laboratorium badawczego równolegle z opracowaniami konstrukcji prowadzone są w tamtym czasie następujące ważniejsze prace naukowo badawcze: opracowanie konstrukcji i wykonanie prototypów poduszek hydraulicznych o nacisku od 100 ton do 1000 ton do badania wielkości nacisku i pracy suwaka pras mechanicznych: analiza pracy bezpieczników ścinowych, sprężynowych i hydraulicznych; opracowanie szeregu obliczeń kinematycznych, dynamicznych i sztywności układów pras mechanicznych opartych na tensometrycznych badaniach; typizacja parametrów pras mimośrodowych w opraciu o analizę statyczną rodzajów operacji tłoczenia oraz kalkulacji kosztów wytwarzania maszyn. W warsztacie doświadczalnym rozpoczęte zostało wykonanie wg projektów CGKPiM prototypów pras elektromagnetycznych o małych naciskach.

Przewidywane było w tamtym okresie opracowanie i wykonanie szeregu przyrządów do badań odbiorczych maszyn do obróbki plastycznej oraz zespołów sterowania programowego i urządzeń, podnoszących uniwersalność maszyn do obróbki plastycznej, a w szczególności pras mechanicznych.

W perspektywie kierunki rozwoju konstrukcji pras mechanicznych przewidywały:
  1. Zagęszczenie typoszeregów produkowanych pras mechanicznych w przypadkach uzasadnionych potrzebami przemysłu;
  2. Stałą modernizację i rekonstrukcję produkowanych pras w dostosowaniu do wymagań nowoczesnej technologii tłoczenia;
  3. Wykonanie różnych odmian konstrukcyjnych pras dostosowanych do wymagań użytkowników, np. stoły rewolwerowe, przesuwne, odchylne oraz urządzenia automatyzujące procesy tłoczenia,
  4. Uwzględnienie w nowych asortymentach pras mechanicznych produkcji różnego rodzaju pras automatycznych uniwersalnych i specjalnych, praz podwójnego działania, pars z dolnym napędem i innych.

 

Na dzisiaj tyle o historii polskich pras mechanicznych, z serią przypominającą o polskiej myśli technicznej będziemy do Was wracać.

 

Materiał przygotowany i przepisany z książki „Prasy Mechaniczne” – Praca Zbiorowa pod kierunkiem mgr. Inż. Kazimierza Bosiackiego; W-wa 1959, PWT.

Udostępnij:Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Aktualności , , , , , , , , , , , , , ,