Informacje RODO - Ventor maszyny do obróbki plastycznej

RODO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Ventor:

Kto przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych – jako naszych klientów, potencjalnych klientów – jest VENTOR Karolina Orlańska, Frydrychów 7/2, 48-370 Paczków, NIP: 7532172314.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane naszych klientów przetwarzamy na podstawie i w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy (na zakup/serwis/ maszyn i części zamiennych do nich) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej/ formularza kontaktowego/faxu/listownie i składając zamówienie lub prosząc o przedstawienie oferty, podajecie Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy we wskazanym celu;
  2. wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług w tym przesyłania aktualności oferty drogą elektroniczną;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury);

Dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty/elektronicznej przetwarzamy na podstawie i w celu:

  1. udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego w celu innym niż zawarcie umowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

W każdym przypadku dane osobowe możemy przetwarzać także podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub założenia konta w Panelu klienta.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy przetwarzania, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. We wskazanych przypadkach – to właśnie Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania przez nas podanych danych osobowych. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: biuro@ventor.pl

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy (zgodnie z art. 28 RODO) powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku przetwarzaniem danych – dostawcom usług IT (w szczególności usług hostingowych) – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Wybrani przez nas dostawcy usług IT gwarantują odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w tym przechowywanie danych osobowych na serwerach znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub państw uznanych przez Komisję Europejską za państwa posiadające wystarczający poziom ochrony danych osobowych – jedynie w ten sposób dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa.

  1. w przypadku (i w razie) przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: transcom@transcom.com.pl

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy: biuro@ventor.pl